Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 29/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị thông tin vô tuyến"

Ngày 10/1/2023

Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 29/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị thông tin vô tuyến"