Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 Quy định lập dự toán , quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 01/2/2023

Thông tư số 03/2023/TT-BTCngày 10/01/2023 Quy định lập dự toán , quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ