Thông tư số 18-2022/TT-BTNMT ngày 21/11/2022 của Bộ Tài nguyên môi trường Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày 01/2/2023

Thông tư số 18-2022/TT-BTNMT ngày 21/11/2022 của Bộ Tài nguyên môi trường Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối  với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia