Thông tư số 20/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên

Ngày 01/2/2023

Thông tư số 20/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên